Вхід

Реєстрація

Реєстрація

Зареєструватись Вернутись

Відновлення паролю

Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти, на яку ми вишлемо лист для відновлення паролю.
Відновити Згадав

Бакалаврат

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії – ректор Чернівецького православного богословського інституту прот. Георгій Соб’ят, доктор богословських наук, професор

“20”__травня__2017 року

ПРОГРАМА

вступного випробування

з української мови та літератури

для вступників за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на основі ступеня молодшого баклавра (молодшого спеціаліста), бакалавра чи магістра

Чернівці – 2017 

Програму схвалено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри Візантійської та новогрецької філології

(протокол № _03_).

Програму розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії ЧПБІ (протокол № _03_).

Відповідальний секретар приймальної комісії

Сушко Віктор Васильович, професор, доктор богословських наук

Загальні положення

Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший баклавр (молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр з української мови (письмово) та літератури (твір) має на меті перевірку рівня професійної підготовленості з основних навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки. Фахове випробування враховує рівень знань у випускника з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший баклавр (молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр.

Вступники повинні знати:

- особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови. Мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови;

- особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, абревіатур, географічних скорочень;

- основні правила українського правопису;

- синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета з присудком.

Вступники повинні вміти:

- знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми;

- користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою;

- знаходити в тексті й доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників;

- перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники. Правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками;

- правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою;

- правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою; користуватися довідковою літературою;

- користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні. Правильно використовувати синтаксичні конструкції під час складання документів.

Перелік передбачуваних тем творів.

  1. Десять заповідей Божих і Заповіді блаженств.
  2. Життя та діяльність мого святого.
  3. Святий апостол Андрій – основоположник Української Православної Церкви.
  4. Дванадесяті свята Православної Церкви.
  5. Становлення Української Православної Церкви.
  6. Моя дорога до храму.
  7. Історія православної парафії мого рідного міста (села).

Критерії оцінювання творчої роботи з української мови та літератури для вступу на навчання на здобуття ступеня “Бакалавр” зі спеціальності: 041 Богослов’я у галузі знань – 04 Богослов’я та зі спеціальності: 023 Іконописне мистецтво у галузі знань - 02 Мистецтвознавство.

Виконання екзаменаційної роботи оцінюється за стобальною системою:

відмінно (91-100), добре (76-90),

задовільно (60-75), незадовільно (1-59).

Оцінку “відмінно” (91-100) заслуговує абітурієнт, який виявив:

- бездоганні знання основ українського правопису, стилістики української мови і не припустився жодної орфографічної і стилістичної помилки;

- творчо розкрив тему роботи.

Оцінку “добре” (76-90) заслуговує абітурієнт, який виявив:

- добрі знання основ українського правопису, стилістики української мови і припустився 1-ї орфографічної або стилістичної помилки;

- добре розкрив тему творчої роботи.

Оцінку “задовільно” (60-75) заслуговує абітурієнт, який виявив:

- достатні знання основ українського правопису, стилістики української мови і припустився 2-х орфографічних або стилістичних помилок;

- поверхово розкрив тему творчої роботи.

Оцінку “незадовільно” (1-59) заслуговує абітурієнт, який не виявив:

- знань основ українського правопису, стилістики української мови і припустився багатьох орфографічних або стилістичних помилок;

- не розкрив тему творчої роботи.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії – ректор Чернівецького православного богословського інституту прот. Георгій Соб’ят, доктор богословських наук, професор

“20”__травня__ 2017 року

ПРОГРАМА

вступного випробування з історії України

для вступників за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на основі ступеня молодшого баклавра (молодшого спеціаліста),

бакалавра чи магістра 

Чернівці – 2017 

Програма схвалена і рекомендована кафедрою церковної історії та мистецтва

(протокол № __04__).

Програма розглянута і схвалена на засіданні Приймальної комісії ЧПБІ (протокол № __04__).

Відповідальний секретар приймальної комісії

Сушко Віктор Васильович, професор, доктор богословських наук

Загальні положення

Програма навчальної дисципліни “Історія України” призначена для організації вивчення основних тем з історії України від найдавніших часів до сучасності, а також для систематизації отриманих знань, набутих умінь та навичок у процесі виконання конкретних прикладних завдань. Вона передбачає перевірку сформованих в абітурієнтів знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованості в учнів загальнопредметних історичних умінь.

Вступне фахове випробування проводиться в письмовій формі. Кожен абітурієнт виконує по три завдання з історії України, вміщені в білетах.

Зразок білета.

1. Поняття, предмет і завдання курсу історії України.

2. Галицько-Волинська держава в другій половині XIII – на початку XIV ст.

3. Зборівська угода 1649 р.

Вступники повинні знати і вміти:

- називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших подій і процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, пам’ятки культури;

- визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх послідовність та синхронність, встановлювати відповідність між явищами, процесами, подіями та періодами, епохами;

- локалізувати історико-географічні об’єкти та історичні факти (події, явища, процеси) на карті;

- описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам’ятки культури різних епох;

- характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей;

- встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за вказаною ознакою;

- розпізнавати найвидатніші культурні пам’ятки, описувати їх,

- визначати архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам’яток різних періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській культурній спадщині;

- визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, значення найважливіших подій в історії України;

- встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх значення;

- давати визначення історичних понять і термінів, пояснювати їх, доречно вживати;

- працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.

Зміст програми.

1.Давня та середньовічна історія України.

2.Вступ до історії України.

3.Давня історія України.

4.Київська Русь.

5.Політична роздробленість Київської Русі.

6.Галицько-Волинська держава.

7.Українські землі під владою Литви й Польщі.

8.Історія України в XVI – XXI ст.

9.Українські землі у XVI – першій половині XVII ст.

10.Зростання козацтва у другій половині XVI ст.

11.Козацькі повстання.

12.Перша українська національна революція (визвольна війна українського народу середини XVII ст.).

13.Українська козацька держава (друга половина XVII – XVIII ст.).

14.Національно-визвольна й антикріпосницька боротьба українського народу у ХVШ ст.

15.Українські землі під владою російської та австрійської імперій.

16.Національне відродження у XIX – на початку XX ст.

17.Україна у вогні революцій. Відродження державної незалежності.

18.Українська РСР в умовах нової економічної політики (1920 – 1928 рр.).

19.Радянська модернізація України.

20.Західноукраїнські землі в 1920 – 1939 рр.

21.Україна під час Другої світової війни та післявоєнного розвитку (1939 – 1955 рр.).

22.Загострення кризи радянської системи і Україна.

23.Розпад Радянського Союзу і відродження незалежної України.

24.Розгортання державотворчих процесів.

Критерії оцінювання екзаменаційних завдань з “Історії України” для вступу на навчання для здобуття ступеня “Бакалавр” зі спеціальності 041 Богослов’я в галузі знань – 04 Богослов’я та зі спеціальності 023 Іконописне мистецтво в галузі знань - 02 Мистецтвознавство.

Виконання екзаменаційної роботи оцінюється за стобальною системою:

відмінно (91-100), добре (76-90),

задовільно (60-75), незадовільно (1-59).

Максимальна кількість балів:

- за 1 питання – 33 бали;

- за 2 питання – 33 бали;

- за 3 питання – 34 бали;

Оцінку “відмінно” (91-100) заслуговує абітурієнт, який виявив:

- глибоке знання матеріалу з історії України, передбаченого програмою підготовки середньо-спеціальних навчальних закладів;

- вміння критично аналізувати і оцінювати факти, явища, тенденції процесів вітчизняної історії;

- повне і правильне виконання всіх трьох екзаменаційних завдань;

- творчі здібності в інтерпретації навчального матеріалу;

- вміння логічного і послідовного викладу матеріалу.

Оцінку “добре” (76-90) заслуговує абітурієнт, який виявив:

- чітке орієнтування в матеріалі з історії України, передбаченому програмою підготовки середньо-спеціальних навчальних закладів;

- вміння критично аналізувати і оцінювати факти, явища, тенденції процесів вітчизняної історії;

- повне і правильне виконання не менше двох екзаменаційних завдань (або правильне, але недостатньо повне виконання всіх трьох екзаменаційних завдань);

- вміння логічно і послідовно викладати матеріал.

Оцінку “задовільно” (60-75) заслуговує абітурієнт, який виявив:

- достатній рівень опанування матеріалу з історії України, передбаченого програмою підготовки середньо-спеціальних навчальних закладів;

- вміння аналізувати і оцінювати факти, явища, тенденції розвитку процесів вітчизняної історії;

- правильне і повне виконання не менше двох екзаменаційних завдань;

- вміння логічного і послідовного викладу матеріалу.

Оцінку “незадовільно” (1-59) заслуговує абітурієнт, який не виявив:

- достатнього рівня опанування матеріалу з історії України, передбаченого програмою підготовки середньо-спеціальних навчальних закладів;

- вміння аналізувати і оцінювати факти, явища, тенденції розвитку процесів вітчизняної історії;

- здатності правильно виконати  одне екзаменаційне завдання;

- навичок логічного і послідовного викладу матеріалу.