ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Підготовка наукових кадрів

Переглядів: 2101

---

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Чернівецького православного богословського інституту

від 4 жовтня 2014 №02

 

ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку науково-педагогічних

і наукових кадрів

Це Положення регламентує діяльність Чернівецького православного богословського інституту у галузі  підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі богослов’я . 

 Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі

1. Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

2. Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я ректора інституту такі документи:

І) прохання;

2) особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;

3) список опублікованих наукових праць . Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць , подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра .

6) посвідчення про складання вступних  іспитів (за наявності складених вступних іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того подаються:

1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора богословських наук (далі – докторська дисертація);

2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата богослов’я .

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата богослов’я особисто.

3. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта або докторанта після обговорення кафедрою, затверджуються вченою радою інституту не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури або докторантури.

4. Аспіранти і докторанти зобов'язані:

1) дотримуватися вимог  моральних, релігійних норм поведінки;

2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;

4)виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання вступних  іспитів із спеціальності, іноземної мови та богослов’я , а у разі необхідності додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради інституту, і заліків з дис­циплін, визначених рішенням вченої ради інституту з урахуванням профілю підготовки.

 5)звітувати про хід виконання дисертації на засіданні вченої ради інституту.

6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді;

5. Вчена рада інституту може встановлювати термін навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

6. Аспіранти або докторанти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів.

7. Аспірант або докторант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури або докторантури з дня захисту дисертації.

Перелік документів,

які подає до спеціалізованої вченої ради 

 здобувач наукового ступеня 

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.

4. Посвідчення про складання  вступних екзаменів.

5. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня доктора богослов’я навчався в аспірантурі.

6. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук.

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

7. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації.

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри, підписується завіду­вачем кафедри, як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.

Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

8. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості 5 примірників, переплетених і підписаних автором;

дисертація на здобуття наукового ступеня  доктора богословських наук є кваліфікаційною науковою працею, обсяг основного тексту якої становить 300—350 друкованих сторінок, оформлених відповідно до встановленого стандарту; 
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора богослов’я є кваліфікаційною науковою працею, обсяг основного тексту якої становить 120—150 друкованих сторінок, оформлених відповідно до встановленого стандарту; 

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

 При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Наше опитування:
Вам подобається нове оформлення сайту?

 Так
 Ні
 50/50

 
Підписка:
Дізнавайтесь свіжі новини першими за допомогою поштової розсилки, введіть вашу email адресу, і Ви будете завжди в курсі всіх наших новин.

Україна
58004 м.Чернівці
вул. Краматорська, 1в
тел. 0502047530, 0960697880
веб-сайт: http://www.cpbi.info  e-mail: