ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Аспірантура

Переглядів: 5876

Аспірантура

1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

2. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років.

4. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора інституту. Члени приймальної комісії призначаються ректором інституту з числа керівників кафедр а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

4. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

5. Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціаль­ності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із богослов’я та іноземної мови) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька вступних іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки вступних іспитів.

6. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором інституту  і до складу яких включаються доктори богословських наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

7. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора інституту.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

8. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора інституту призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора богословських наук , не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового керівника –доктора богослов’я– 3 осіб.

На здійснення  наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта.

9. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом ректора інституту аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

 

Здобувачі наукового ступеня доктора богословя, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою

1. Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора богослов’я є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

2. Здобувачами наукового ступеня доктора богослов’я, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі – здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

3. Для прикріплення до Чернівецького православного богословського інституту з метою написання докторської дисертації здобувач подає на ім'я його керівника заяву, до якої додається список опублікованих наукових праць  та копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Для прикріплення до Чернівецького православного богословського інституту з метою складання вступних іспитів здобувач подає на ім'я його ректора тільки заяву та витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота.

4. Ректор інституту на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори богословських наук або за рішенням вченої ради, як виняток, доктор богослов’я.

Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.

У разі прикріплення здобувача тільки для складання вступних іспитів науковий керівник не призначається.

5. Здобувачі протягом місяця після прикріплення до Чернівецького православного богословського інституту на затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі затверджуються вченою радою інституту.

6. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри атестуються науковими керівниками.

7. Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури Чернівецького православного богословського інституту, до яких вони прикріплені.

8. Здобувачі складають вступні іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та богослов’я, а також за рішенням вченої ради інституту інші іспити та заліки з урахуванням профілю підготовки.

Здобувачі, які склали вступні іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора богослов’я.

9. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

Наше опитування:
Вам подобається нове оформлення сайту?

 Так
 Ні
 50/50

 
Підписка:
Дізнавайтесь свіжі новини першими за допомогою поштової розсилки, введіть вашу email адресу, і Ви будете завжди в курсі всіх наших новин.

Україна
58004 м.Чернівці
вул. Краматорська, 1в
тел. 0502047530, 0960697880
веб-сайт: http://www.cpbi.info  e-mail: