ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Чернівецького православного богословського інституту

Протокол № 01 від 20 травня 2017 року

РЕКТОР ЧПБІ

прот. Георгій Соб’ят, доктор боголовських наук, професор 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Чернівецького православного богословського інституту 

Чернівці – 2017

І. Загальні положення

1.1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

-   відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її окремі функції в структурному підрозділі вищого навчального закладу або у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу;

-   вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;

-   вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

-   вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

-   Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів й отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

-   конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу вищого навчального закладу, структурного підрозділу вищого навчального закладу, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу) для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня): розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції;

-   конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інших показників, що обчислюється відповідно до Правил прийому до Чернівецького православного богословського інституту для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

-   конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих Правил прийому (на конкурсній основі);

-   конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу;

-   рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Правил прийому до Чернівецького православного богословського інституту;

-   співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

-   технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

-   фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

1.2. Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі “Чернівецький православний богословський інститут” (далі – ЧПБІ) здійснюється відповідно до Правил прийому розроблені Приймальною комісією ЧПБІ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України (далі – Умови прийому).

1.3. ЧПБІ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра, формами навчання відповідно в межах обсягу.

1.4. Підготовка фахівців у ЧПБІ є безкоштовною.

1.5. До ЧПБІ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу духовну освіту.

1.6. Вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, забезпечуються гуртожитком. Проживання в студентських гуртожитках у кімнатах на 3 – 5 осіб відбувається згідно з внутрішніми правилами проживання у гуртожитках ЧПБІ. Гуртожитки обладнані кімнатами відпочинку, гігієнічними вузлами та відповідають усім санітарно-гігієнічним нормам.

1.7. Прийом до ЧПБІ на всі ступені та спеціальності здійснюється за конкурсом.

1.8. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

II. Організація прийому до ЧПБІ

2.1. Організацію прийому вступників до ЧПБІ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ЧПБІ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ЧПБІ, затвердженим ухвалою вченої ради ЧПБІ відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за № 1353/27798.

2.2. Ректор ЧПБІ забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому до ЧПБІ, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ЧПБІ.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до ЧПБІ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ЧПБІ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, творчого конкурсу з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи.

3.2. Для вступу до ЧПБІ на основі повної загальної середньої освіти вступники зобов’язані подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів: українська мова та література, історія України.

3.3. Для здобуття ступеня бакалавра ЧПБІ здійснює прийом осіб, які здобули ступені молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей на перший курс за умови успішного проходження вступних випробувань, творчого конкурсу з урахуванням середнього бала диплома.

3.4. Прийом вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю богослов’я здійснюється на основі ступеня бакалавра за спеціальністю богослов’я, а також за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

3.5. Прийом вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю іконописне мистецтво здійснюється на основі ступеня бакалавра за спеціальністю іконоисне мистецтво, а також за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.
3.6. Для здобуття ступеня магістра богослов’я можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні навчальні заклади і отримали диплом бакалавра за спеціальністю богослов’я.

3.7. Для здобуття ступеня магістра іконописного мистецтва можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі художні навчальні заклади і отримали диплом бакалавра за спеціальністю іконописне мистецтво.
3.8. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю богослов’я можуть бути зараховані особи, які здобули вищу освіту на рівні ступенів бакалавра, спеціаліста або магістра інших спеціальностей, за умови наявності диплома бакалавра за спеціальністю богослов’я.

3.9. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю іконописне мистецтво можуть бути зараховані особи, які здобули вищу освіту на рівні ступенів бакалавра, спеціаліста або магістра інших спеціальностей, за умови наявності диплома бакалавра за спеціальністю іконописне мистецтво.

3.10. ЧПБІ здійснює прийом на навчання осіб на старші курси в порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.

3.11. На навчання для здобуття ступеня доктора богослов’я приймаються особи, які здобули ступінь магістра за спеціальністю  “Православне богослов’я ”. До докторантури ЧПБІ приймаються особи, які здобули ступінь доктора богослов’я за спеціальністю  “Православне богослов’я ”.

3.12. На навчання для здобуття ступеня доктор філософії / доктор мистецтва приймаються особи, які здобули ступінь магістра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та  “Музичне мистецтво”. До докторантури ЧПБІ приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії / доктора мистецтва за спеціальностю “Іконописне мистецтво” та  “Музичне мистецтво”

IV. Конкурсний відбір

4.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, творчого конкурсу та вступних іспитів.

4.2. Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані в попередніх роках.

4.3. Для здобуття ступеня бакалавра ЧПБІ здійснює прийом осіб, які здобули ступені молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей на перший курс за умови успішного проходження вступних випробувань, творчого конкурсу з урахуванням середнього бала диплома.

4.4. Прийом вступників для здобуття ступеня магістра правлславного богослов’я здійснюється на основі ступеня бакалавра православного богослов’я, а також за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

 4.5. Прийом вступників для здобуття ступеня магістра іконописного мистецтва здійснюється на основі ступеня бакалавра іконописного мистецтва, а також за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

4.6. Для здобуття ступеня магістра богослов’я можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні навчальні заклади й отримали диплом бакалавра за спеціальністю “Православне богослов’я ”.

 4.7. Для здобуття ступеня магістра іконописного мистецтва та магістра музичного мистецтва можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі художні і мистецькі навчальні заклади й отримали диплом бакалавра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне  мистецтво” .

4.8. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Православне богослов’я” можуть бути зараховані особи, які здобули вищу освіту на рівні ступенів бакалавра, спеціаліста або магістра інших спеціальностей, за умови наявності духовної освіти, засвідченої дипломом бакалавра за спеціальністю “Православне богослов’я ”, виданого вищим духовним навчальним закладом.                                                                                           
             4.9. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне  мистецтво”  можуть бути зараховані особи, які здобули вищу освіту на рівні ступенів бакалавра, спеціаліста або магістра інших спеціальностей, за умови наявності художньої, мистецької освіти, засвідченої дипломом бакалавра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне  мистецтво”, виданого вищим художнім, мистецьким навчальним закладом.

V. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, творчого конкурсу та зарахування на навчання

5.1. Прийом заяв і документів, проведення вступних екзаменів, творчого конкурсу та зарахування на навчання проводяться за розкладом, що затверджується й оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів.

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікацаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра з інших напрямів підготовки для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі

1 червня

1 червня

Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній формі від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

24 серпня

24 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні екзамени та творчий конкурс

24 серпня

24 серпня

Строки проведення співбесід для осіб, які, згідно із законодавством, не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

24 – 30 серпня

24 – 30 серпня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та внутрішнього конкурсу

24 – 30 серпня

24 – 30 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендацій до зарахування

Не пізніше

30 серпня

Не пізніше

30 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування

Не пізніше
30 серпня

Не пізніше
30 серпня

Терміни зарахування вступників

Не пізніше
30 серпня

Не пізніше
30 серпня

5.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ЧПБІ, та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 червня

1 червня

Закінчення прийому заяв та документів

24 серпня

24 серпня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

з 24 по 30 серпня

з 24 по 30 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

30 серпня

30 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування

30 серпня

30 серпня

Терміни зарахування

Не пізніше
30 серпня

Не пізніше
30 серпня

Для здобуття ступеня магістра прийом заяв та документів на навчання на вакантні місця можуть бути продовжені за рішенням приймальної комісії ЧПБІ.

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі

6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви в паперовій та електронній формах.

6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України.

6.3. У приймальній комісії ЧПБІ надаються консультації для допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

6.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання.

6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

- документ, що посвідчує особу та громадянство;

- свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документ (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою.

6.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки); автобіографію; копію свідоцтва про народження;

- копію ідентифікаційного коду;

- військовий квиток або приписне свідоцтво (оригінал);

- копію документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на підставі повної загальної середньої освіти) – оригінал;

- свідоцтво про хрещення (оригінал); свідоцтво про вінчання (для одружених) (оригінал);

- копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності, оригінал);

- довідку про склад сім’ї за формою № 3 (оригінал);

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал);

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- 2 конверти з маркою.

6.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

6.8. Вступники, для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, подають заяву про вступ за обраним напрямом та формою навчання. Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ЧПБІ.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство); документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

6.9 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копію ідентифікаційного коду;

- військовий квиток або приписне свідоцтво (оригінал);

- свідоцтво про хрещення (оригінал);

- свідоцтво про вінчання (для одружених) (оригінал);

- копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності, оригінал);

- довідку про склад сім’ї за формою № 3 (оригінал);

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал);

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- 2 конверти з маркою;

6.10. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, магістра подають заяву про вступ за обраним напрямом та формою навчання. Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ЧПБІ.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство); документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

6.11. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень за спеціальністю “Православне богослов’я ”, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього, або документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень за іншою спеціальністю, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього та диплом бакалавра за спеціальністю “Православне богослов’я ”, виданий вищим духовним навчальним закладом;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та  “Музичне  мистецтво”  , на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього, або документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень за іншою спеціальністю, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього та диплом бакалавра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне  мистецтво”, виданий вищим духовним навчальним закладом;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копію ідентифікаційного коду;

- військовий квиток або приписне свідоцтво (оригінал);

- свідоцтво про хрещення (оригінал);

- свідоцтво про вінчання (для одружених) (оригінал);

- копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності, оригінал);

- довідку про склад сім’ї за формою № 3 (оригінал);

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал);

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- 2 конверти з маркою.

6.12. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ЧПБІ або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.13. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття вищої освіти. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ЧПБІ на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах.

6.15. Приймальна комісія ЧПБІ розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ЧПБІ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб- сайті вищого навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.16. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

6.17. Перелік документів для вступу до аспірантури та докторантури визначено у Правилах прийому до аспірантури та докторантури ЧПБІ.          

6.18. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви в паперовій формі.

6.19. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту” від 5 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

VІІ. Організація та проведення конкурсного відбору

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЧПБІ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 041 – “Богослов’я”, 023 – “Іконописне мистецтво”,  025 –  “Музичне  мистецтво” зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів та результатів творчого конкурсу.

7.2. Конкурсний відбір осіб, які мають спеціальні права для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, проходить за результатами вступних іспитів та співбесіди.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої, вищої освіти і складають вступні іспити, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів внутрішніх екзаменів та середнього бала додатків до документів про повну загальну середню освіту та вищу освіту.

7.4. Конкурсний відбір вступників, які мають право на участь у конкурсі за результатами співбесіди, регулюється Положенням про проведенням співбесіди у ЧПБІ.

7.5. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчого конкурсу

7.5.1. Відповідно до пункту 7.1. розділу VІI цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

7.5.2. Для вступників на перший курс бакалаврату на основі вищої освіти проводяться вступні іспити з історії України (усно), української мови (письмово) та творчий конкурс.

7.5.3. Для вступників на перший курс бакалаврату, на основі повної середньої освіти з правами вступу за співбесідою, співбесіда проводиться усно за програмою творчого конкурсу.

7.5.4. Фахове випробування для вступу на ступінь магістра богослов’я проводять у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з різних розділів богослов’я: догматичного богослов’я, біблійних дисциплін, історії Церкви. Фахове випробування передбачає перелік питань зі згаданих вище галузей богословського знання, поділених на тематичні блоки. Вступний іспит з іноземної мови проводиться у письмовій формі (тестові завдання).

7.5.5. Програми вступних іспитів, творчого конкурсу, співбесід, фахових вступних випробувань для напряму підготовки 041 Богослов’я, 023 Іконописне мистецтво, 025 Музичне  мистецтво  розробляються і затверджуються ЧПБІ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається внесення змін у програми вступних іспитів, творчого конкурсу, фахових вступних випробування, що виходять за межі зазначеної програми. У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників. Програми вступних іспитів, фахових вступних випробувань та творчого конкурсу оприлюднюється на веб-сайті ЧПБІ.

7.5.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після терміну закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

7.5.7. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.5.8. Апеляції вступників розглядає апеляційна комісія ЧПБІ, склад і порядок роботи якої визначається окремим Положенням про апеляційну комісію ЧПБІ.

7.5.9. Апеляцiйна комiсiя ЧПБІ розглядає апеляції, подані вступником на результати своїх фахових випробувань, вступних екзаменів для встановлення правильностi та об’єктивностi виставленої оцiнки. Апеляція не передбачає повторних фахових випробувань, вступних екзаменів.

7.5.10. Апеляційні заяви приймають від вступників у день оголошення результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після їх оголошення.

7.5.11. Присутність вступника на засіданні апеляційної комісії обов’язкова. У разі відсутності абітурієнта апеляція не розглядається.

7.5.12. Рішення апеляційної комісії ЧПБІ оформлюється протоколом i доводиться до відома вступника. Рішення апеляційної комісії ЧПБІ є остаточним i повторному розгляду не підлягає.

VIIІ. Наказ про зарахування

8.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії.

8.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ.